youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 14: Transportna politika

Prevashodni cilj Evropske unije u oblasti transporta je uspostavljanje povoljnih uslova za konkurentnost i održivost transportnog sistema, koji doprinosi većoj mobilnosti i budućem razvoju EU. Stoga, transportna politika EU ima za cilj unapređenje funkcionisanja unutrašnjeg tržišta uklanjanjem osnovnih transportnih barijera i promovisanjem bezbedne, efikasne, na principima zaštitte životne sredine zasnovane i pre svega dostupne transportne usluge.

Transportna politika je uređena poglavljem IV, članovima 90 i 100 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Pravne tekovine EU koje se tiču transporta pokrivaju sektore drumskog transporta, železnice, unutrašnjih plovnih puteva, intermodalnog, vazdušnog i vodnog transporta uključujući takođe niz horizontalnih pitanja zajedničkih za sve vidove transporta, kao što su državna pomoć i pravila konkurencije. Ovim pravnim tekovinama se pre svega uređuju tehnički i bezbednosni standardi, socijalni standardi, kontrola državne pomoći i liberalizacija tržišta u kontekstu unutrašnjeg tržišta transporta.

Deo prava EU koji se odnosi na drumski transport pokriva različite socijalne, tehničke, fiskalne, bezbednosne i zahteve zaštite životne sredine sa ciljem promovisanja efikasnog robnog transporta i transporta putnika i kreiranja fer tržišnih uslova između transportnih operatera.

Fokus regulative u železničkom transportu je pre svega na liberalizaciji ovog sektora i njegovom otvaranju prema konkurenciji, unapređujući interoperabilnost i bezbednost transportne mreže i razvijajući železničku transportnu infrastrukturu.

U sektoru vazdušnog transporta regulišu se pitanja pristupa tržištu, bezbednosti i adaptacije infrastrukture povećanom intenzitetima tokova putnika uz unapređenje njihovih prava i bezbednosti. Tržite avio industrije je postepeno liberalizovano sukcesivnim usvajanjem tri paketa mera na nivou EU koji su uveli transparentna i ne diskriminušuća pravila i kriterijume kada je reč o ekonomskoj i tehničkoj konkurentnosti. Srbija je delimično uskladila svoje pravo sa Uredbom o pravima putnika, i time ispunila obavezu prema ugovoru o Zajedničkom evropskom avio prostoru (ECAA).

Regulativa koja se tiče unutrašnjeg vodnog transport prepoznaje ogroman potencijal vodnog transporta kao alternativnog vida pre svega robnog prevoza i ima za cilj promociju i jačanje konkurentnosti unutrašnjeg vodnog transporta u transportnom sistemu kao i njegovo integrisanje u intermodalne logističke tokove.

Takođe, uspostavljanje efikasne Trans-evropske transportne mreže (TEN-T) jedan je od ključnih ciljeva EU i nakon pristupanja EU, glavne transportne ose države kandidata za članstvo u EU postaće deo proširene TEN-T mreže.

Transportna strategija EU 2050, usvojena 2011 godine, ima za cilj kreiranje zajedničkog evropskog transpornog prostora (Single European Transport Area) radi dalje integracije svih vidova transporta i pre svega radi smanjenja emisije štetnih gasova za 60% do 2050. godine. Ukoliko Evropa želi da ostvari svoj ekonomski i socijalni potencijal nužno je dalje razvijati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati buduću održivost transportnog sistema uzimajući u obzir zahteve za energetskom efikasnošću i zaštitom životne sredine. 

Kontakt osoba:

Dejan Zlatković, saradnik CEP-a - dejan.zlatkovic@cep.org.rs

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme