youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Politike pravosuđa i osnovnih prava imaju za cilj očuvanje i unapređenje Evropske unije kao prostora slobode, bezbednosti i pravde. Nezavisno sudstvo, sa neophodnim kapacitetima za održavanje i zaštitu vladavine prava je kamen temeljac ovih politika. Nezavisnost sudstva podrazumeva integritet sudova i sudija, nepristrasnost kao i visoke standarde presuda. Iz tih razloga je neophodno sprečiti uticaje na sudstvo što se ostvaruje kroz finansijsku nezavisnost sudija, kao i izgradnju kapaciteta i trening. Garancije za pravično suđenje moraju biti ispunjene, čime je i pitanje osnovnih prava u neraskidivoj vezi sa nezavisnošću sudstva. U tom smislu neophodna je i odlučna borba protiv korupcije kako bi se osigurala stabilnost demokratskih institucija i vladavine prava. Izgradnja tih institucija mora biti poduprta širokom zakonodavnom aktivnošću kao osnovom za odgovarajuće institucionalne mehanizme i koherentnost i kordinaciju horizontalnih politika. Pravna i institucionalna rešenja trebaju da budu tako osmišljena da preventivno i odvraćajuće deluju na korupciju.

Poštovanje osnovnih prava i prava građana Evropske unije zagarantovani su sudskom praksom, pravnim tekovinama EU i Poveljom o fundamentalnim pravima EU. Cilj ove Povelje je da pretoči osnovna ljudska, politička i ekonomska i socijalna prava građana Evropske unije u pravo EU. Štaviše, prema sudskoj praksi Evropskog suda pravde, osnovna prava su deo tzv. opštih pravnih načela, formulisanih na osnovu ustavnih i amidnistativnih tradicija svih država članica. Podržana od strane Suda, ova pravna načela imaju obavezujuće karakter u pravnom sistemu Evropske unije.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme