• ENGENG
  • Jedinstvena elektronska kontaktna tačka (JEKT)

    Ovaj infografik je izrađen u okviru praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-2019. godine, kojim je koordinirao CEP, zajedno sa još tri organizacije članice Nacionalnog konventa o EU (NKEU).

    Autori: CEP

    Transformacija Poreske uprave

    Zašto je transformacija Poreske uprave bitna? Koji su ključni aspekti efikasne poreske uprave? Kako treba da izgleda transformacija Poreske uprave Srbije u kontekstu reforme javne uprave i pregovora sa EU? Kako Program ekonomskih reformi – ERP posmatra ovu oblast?

    Autori: CEP

    Podizanje konkuretnosti prerađivačke industrije

    U ovom dokumentu urađena je kratka analiza na temu prerađivačke industrije u Srbiji, dat pregled ove prioritetne strukturne reforme u Programu ekonomskih reformi (ERP), kao i predlozi mogućih dopuna ili modifikacija radi unapređenja ove oblasti u narednom ERP-u.

    Autori: CEP

    Razvoj i unapređenje širokopojasne infrastrukture

    Strategija digitalna agenda za Evropu je 2010 godine je postavila cilj po pitanju širokopojasnogpristupa do 2020. godine: prvo, univerzalna dostupnost pristupa od barem 30 Mbps u svim delovima teritorije i drugo, da barem 50% država u EU ima pristup od 100 Mbps. U ovom dokumentu možete saznati više na tu temu, a dokument posebnu pažnju pridaje razvoju širokopojasne infrastrukture u Srbiji.

    Autori: CEP

    Horizontalni pregled prioritetnih strukturnih reformi

    Nacionalni Programi privrednih reformi (Economic Reforms Programme,
    ERP) zemalja kandidata za pristupanje EU su implementirani od strane resornih ministarstva, a načelno koncipirani i praćeni od EU. U ovom dokumentu dat je horizontalni pregled prioritetnih strukturnih reformi u okviru ERP-a.

    Autori: CEP

    Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu u EU

    Ovaj siže je pripremljen na osnovu sveobuhvatne studije „Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU:
    Praktična pitanja, mogućnosti i izazovi vezani za efikasnu integraciju Srbije na Jedinstveno tržište EU“.

    Autori: CEP

    Politika konkurencije u Srbiji

    Cilj studije je istraživanje postojećeg stanje politike konkurencije u Srbiji, identifikacija i razmatranje ključnih prepreka i nedostaka koji otežavaju potpunu i adekvatnu primenu pravila zaštite konkurencije i davanje preporuka za unapređenje politike konkurencije.

    Autori: Nebojša Lazarević | Dušan Protić

    Agro-prehrambene šeme kvaliteta na nivou EU i potencijalne koristi zaštite srpskih proizvoda u kontekstu pregovora sa EU

    Osnovni cilj ovog predloga praktične politike jeste da ispita različite aspekte šema kvaliteta poljoprivredno-prehrambene industrije na nivou Evropske unije, koje su razvijene za proizvode sa specifičnim karakteristikama kao rezultat posebnog porekla, specifičnih sastojaka ili načina uzgajanja i proizvodnje.

    Autori: Ksenija Simović

    Pregovori u poglavlju 30

    Imajući u vidu nedavno zvanično otvaranje pregovora između Srbije i EU na međuvladinoj konferenciji u Briselu 21. januara i četiri eksplanatornih skrininga koji su održani u proteklom periodu , potreban je detaljniji opis pregovaračkog okvira, samih poglavlja kao i razjašnjenje položaja Srbije.

    Autori: Ksenija Simović

    Sistem s teško primenjivim zakonima

    Kreiranje politika, njihova primena, kao i način merenja ostvarenih rezultata spadaju u ključna pitanja koja su u ranijem periodu bila zanemarena. Upravo je to tema studije ,,Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU: kako do rezultata za Srbiju”.

    Autori: Nebojša Lazarević
    1 2
    Nazad na vrh